AVG privacy wetgeving per 25 mei 2018

Algemeen: De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens verwerkt worden bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over  uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk: in onze praktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk: centrum balans is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet centrum balans als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • Voor therapeutische zorgverlening
 • Voor doelmatig beheer en beleid
 • Voor de financiële afwerking van uw behandeling
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via onze website.

Alle therapeuten van centrum balans hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van uw behandelaar.

U heeft als patiënt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen indien dit niet in strijd is met  bepaalde wet- en regelgeving en het belang van anderen niet schaadt.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring van medische aard aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Als uw gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk bij ons kenbaar maken.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden: de therapeuten van centrum balans hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw gegevens aan derden uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.